หลักสูตรของเรา

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 3 : พัฒนาการของวัสดุออกแบบและสลักยึด (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 3 : Advances in Design Materials and Anchorage)

การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ACI318-19 สำหรับการออกแบบในประเทศไทย
ชุดย่อยที่ 4 : ความเชื่อมโยงของ ACI318-19 สู่ มยผ.1301/1302-61 (Application of ACI318-19 for Designing in Thailand) (Module 4 : Relation of ACI318-19 to DPT.1301/1302-61)

ผู้สนับสนุนสมาคม

 
01 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02 บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
03 บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
04 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
05 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
07 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด(มหาชน)
08 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
09 บริษัท ซอยล์ เทสติ้ง สยาม จำกัด
10 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท ฤทธา จำกัด
12 ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 DENKA INFRASTRUTURE TECHNOLOGIES PTE. LTD.
14 บริษัท เกสเทค โซลูชั่นส์ จำกัด
15 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท เค บล็อก เทคโนโลยี จำกัด
17 บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
18 บริษัท จีอาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
19 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
20 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
21 บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด
22 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
23 บริษัท เอส.ซี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด
25 บริษัท จีซีพี แอพพลายด์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
26 Elkem Silicon Materials S.E.A
27 การประปานครหลวง
28 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
29 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
30 บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
37 มหาวิทยาลัยบูรพา
38 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Call Support

สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
0-2935-6593

สมัครสมาชิกสมาคมฯ

มีส่วนลดสำหรับสมาชิกในประเภทต่างๆ

โครงการอบรมถัดไปจะเริ่ม

Available Now

สอบถามข้อมูล