เกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

• ข้อที่ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Concrete Association (TCA)

• ข้อที่ 2 สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๘๗ รามคำแหง ๓๙ (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

• ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

 1. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
 2. สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว
 3. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สมาชิก ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนรัฐบาล
 4. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ
 5. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
 6. สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก
 7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ
 8. ให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ
 9. ประสานงานกับสมาคมฯ และสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 – 2562

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

• ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

• ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

• รศ.เอนกศิริพานิชกร

• คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

• คุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์

• คุณวรัช กุศลมโนมัย

• คุณสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

• คุณปริญญา ยมะสมิต

• คุณชัยรัตน์ อมาตยกุล

• ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

• ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

• ดร.ธเนศ วีระศิริ

• ดร.การุญ  จันทรางศุ

• คุณมณฑล สุดประเสริฐ

• คุณสืบศักดิ์ พรหมบุญ

• คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล

 


คณะกรรมการอำนวยการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

นายกสมาคม
รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

อุปนายก ฝ่ายวิชาการ
คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

อุปนายก ฝ่ายวิชาชีพ
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	มกระธัช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

เลขาธิการ
คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

เหรัญญิก
ดร.นนท์พัฒน	นิมิตยงสกุล

ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์
รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาบำรุงรักษาฯ และสาราณียากร
ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

นายทะเบียน
คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

กรรมการกลาง
คุณจักรกฤษณ์	ตันเถา

คุณจักรกฤษณ์ ตันเถา

กรรมการกลาง
ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล

ว่าที่ร้อยตรี ดร.วิชากร เฮงษฎีกุล

กรรมการกลาง
คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

กรรมการกลาง
ผศ.ดร.ประวีณ	ชมปรีดา

ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างฯ
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง
รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

 


คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาโครงสร้างคอนกรีต


• ศ.อรุณ ชัยเสรี

• ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

• คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์

• คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

• รศ.เอนก ศิริพานิชกร

• รศ.ดร.สถาพร โภคา

• ดร.เสถียร เจริญเหรียญ

• ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

• Mr.Gan Cheng Chian


ประธานกรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา


รองประธานฯ

• ดร.วรศักดิ์ จักราปิยะนันท์


กรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

• ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

• ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

• รศ.ดร.วิทิต ปานสุข

• คุณสุเมธ เกียรติเมธา

• ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

• คุณคมกฤช สุทธิไวยกิจ

• คุณปรีดี งามสันติกุล

• ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์

• คุณจำรัส คงศิริ

• คุณธนบดี หฤทัยถาวร

• ดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล


กรรมการวิชาการ กรรมการฯและเลขานุการ

• คุณวิเชียร แก้วคำปา


กรรมการวิชาการสมทบ

• รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

• คุณกมล สิงห์โตแก้ว

• ดร.นิพนธ์ จงพิทักษ์ศีล

• ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ

• คุณศิริชัย วรรณบูรณ์

 


คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง


ที่ปรึกษา

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล


ที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

• น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์


ที่ปรึกษา

• ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล

• คุณวราภรณ์ คุณาวนากิจ

• คุณสุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย

• คุณสุรพล พฤกษานุกุล

• รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ


ที่ปรึกษาและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า

• คุณวิมลศรี รัตนะคูณชัย


ประธานกรรมการวิชาการ

• ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด


รองประธานกรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยกิจ

• คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ


กรรมการวิชาการและเลขานุการ

• คุณณัฐวุฒิ วัชรานุเคราะห์


กรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.กิตติภูมิ รอดสิน

• ดร.กฤติยา แก้วมณี

• ผศ.ดร.กริสน์ ชัยมูล

• ดร.จักรพันธ์ วงษ์พา

• รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล

• คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

• รศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ

• ดร.ชวิศ ทองโยธี

• รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยาณุภาพ

• ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

• ผศ.ดร.ทวีชัย สำราญวานิช

• รศ.ดร.บวร อิศรางกูร ณ อยุธยา

• ผศ.ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร

• ดร.ปัณฑ์ ปานถาวร

• ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์

• ผศ.ดร.พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง

• รศ.ดร.มาโนช สรรพกิจทิพากร

• ผศ.ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ

• ผศ.ดร.วรางคณา แสงสร้อย

• ผศ.ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

• คุณเศกสรรค์ ชูทับทิม

• รศ.ดร.วิทิต ปานสุข

• ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

• คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

• คุณสุรชัย สุทธิธรรมมา

• คุณสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์

• คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

• ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา

• ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

• ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

• ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ


กรรมการวิชาการและกรรมการกลุ่มมอร์ต้า

• คุณอ้อมใจ ปิ่ณฑะแพทย์

• คุณวุฒินันท์ เจียวิทยนันท์


กรรมการวิชาการ

• คุณจีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์

• ดร.ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

• คุณศุภกร เมาลีกุล

• ดร.กันต์ไชย ธนาพรรวีกิตติ์

• คุณนรินทร์ สายันต์วิสุทธิคาม

• คุณอรัญ ทวีคูณพูนทรัพย์

• น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์ ก


 กรรมการวิชาการสมทบ

• ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา

• ดร.ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์

 


คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต


ที่ปรึกษา

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

• ดร.ธเนศ วีระศิริ

• รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์

• ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม


ประธานกรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ


รองประธานฯ

• คุณมนตรี เชื้อคล้อยวรรณา


กรรมการวิชาการ

• รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

• ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์

• ผศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

• ผศ.ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

• ผศ.ดร.นนทวัฒน์ ขมหวาน

• ดร.พุทธพงศ์ หะลีห์รัตนวัฒนา

• ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต

• ดร.เมธี เชี่ยววณิชย์กร

• คุณณรเดช ทักขพาณิชย์

• คุณธนวรรธน์ มาประจง

• คุณธรรมชาติ กุลประภา

• คุณสดสวย สุจริตธรรมกุล

• คุณกีรติ นิติโชติ

• คุณชาตรี พานิชอุดม

• ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ

• ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์

• ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์

• ดร.นรินทร์ เผ่าวณิช

• ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

• คุณณัฐมนต์ กัมปนานนท์

• คุณนนทฉัตร กุลประภา

• คุณศุภสิทธิ์ ศิริศักดิ์

• คุณสมหมาย คำมีวงษ์

• คุณยุทธ ปณิธานวงศ์

• ผศ.ดร.ภัควัฒน์ แสนเจริญ


กรรมการวิชาการและเลขานุการ

• ผศ.ดร.จักรพันธ์ เทือกต๊ะ


กรรมการวิชาการสมทบ สำนักเลขาธิการสมาคมฯ

• รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน


ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการสมาคมฯ

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

• ดร.การุญ จันทรางศุ

• รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ


เลขาธิการสมาคมฯ

• ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช


กรรมการในสำนักเลขาธิการสมาคมฯ

• ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

• ดร.วีรพันธุ์ เจียมมีปรีชา

• ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง

• ดร.กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์

• ดร.อำนาจ คำพานิช

• คุณประกิต แก้วเคารพ

• ว่าที่ร้อยตรีเมธา ไชยโย

• คุณยศพงศ์ วงศ์ระวีกุล

• คุณสมภพ พันพึ่ง


เลขานุการ

• นางสาววิภาวี จันทพันธ์