หนังสือวิชาการ

หนังสือในกลุ่มโครงสร้างคอนกรีต
Concrete FORMWORK” แบบหล่อคอนกรีต
ผู้แต่ง : ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ราคา : หนังสือหมดชั่วคราว

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
Concrete Repair
ผู้แต่ง : อ.สืบศักดิ์ พรหมบุญ
ราคา : 500 บาท

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ Geopolymer
ผู้แต่ง : รศ.ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
ราคา : 180 บาท

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
คอนกรีต(ตัวจริง)กับ(ว่าที่)นายช่าง
โดย(ว่าที่)นายช่างโอม
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
ราคา : 220 บาท

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
(ว่าที่)คอนกรีตกับ(ว่าที่)นายช่าง
โดย(ว่าที่)นายช่างโอม
ผู้แต่ง : รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์
ราคา : 200 บาท

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และ คอนกรีต
ผู้แต่ง : ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ,
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ราคา : 280 บาท

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
เถ้าลอยในงานคอนกรีต
ผู้แต่ง : ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ
ราคา : 175 บาท

หนังสือในกลุ่มคอนกรีตและวัสดุ
Durability and Mix Design of Concrete
ผู้แต่ง : ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล
ราคา : 300 บาท

หนังสือคู่มือ มาตรฐาน
คู่มือ การตรวจสอบ และประเมินความสามารถเชิงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเสริมกำลังคอนกรีต สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
ราคา : 140 บาท

หนังสือคู่มือ มาตรฐาน
คู่มือ สารผสมเพิ่มสำหรับงานคอนกรีต
ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มคอนกรีตและวัสดุสมาคมคอนกรีตไทย
ราคา : หนังสือหมดชั่วคราว

หนังสือคู่มือ มาตรฐาน
คู่มือ การบ่มคอนกรีต
ผู้แต่ง : คณะกรรมการวิชาการ กลุ่มคอนกรีตและวัสดุสมาคมคอนกรีตไทย
ราคา : 70 บาท

หนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
Proceeding : International Conference on Pozzolan, Concrete and Geopolymer
ผู้แต่ง : –
ราคา : 750 บาท

หนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
Proceeding : FERRO-8 Ferrocement and Thin Reinforced Cement Composites
ผู้แต่ง : –
ราคา : 1000 บาท

หนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ
ACMC 2006 : Asian Concrete Model Code Level 1 & 2 Documents
ผู้แต่ง : International Committee on Concrete Model Code for Asia.
ราคา : หน่วยงาน/บริษัท 750 บาท, สมาชิก ส.ค.ท. 500 บาท, นักศึกษา 350 บาท

ผู้สนับสนุนสมาคม

 
01 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02 บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
03 บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
04 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
05 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
07 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด(มหาชน)
08 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
09 บริษัท ซอยล์ เทสติ้ง สยาม จำกัด
10 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท ฤทธา จำกัด
12 ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 DENKA INFRASTRUTURE TECHNOLOGIES PTE. LTD.
14 บริษัท เกสเทค โซลูชั่นส์ จำกัด
15 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท เค บล็อก เทคโนโลยี จำกัด
17 บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
18 บริษัท จีอาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
19 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
20 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
21 บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด
22 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
23 บริษัท เอส.ซี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด
25 บริษัท จีซีพี แอพพลายด์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
26 Elkem Silicon Materials S.E.A
27 การประปานครหลวง
28 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
29 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
30 บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
37 มหาวิทยาลัยบูรพา
38 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์