เกี่ยวกับสมาคม

THAILAND CONCRETE ASSOCIATION (TCA)

 

 

 

เกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 1 สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thailand Concrete Association (TCA)

ข้อที่ 2 สำนักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๓ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ ๔๘๗ รามคำแหง ๓๙ (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อ

   1. ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการในประเทศไทยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

   2. สนับสนุนการพัฒนาและการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว

   3. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่สมาชิก ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐและเอกชนตลอดจนรัฐบาล

   4. เผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ

   5. พัฒนามาตรฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

   6. สนับสนุนการประกอบวิชาชีพของสมาชิก

   7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ

   8. ให้ความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและประเทศชาติ

   9. ประสานงานกับสมาคมฯ และสถาบันวิชาการอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 – 2564

คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคม

• รศ.ดร.พิชัย นิมิตยงสกุล

• ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

• ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

• ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ

• ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

• รศ.เอนกศิริพานิชกร

• คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา

• คุณสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์

• คุณวรัช กุศลมโนมัย

• คุณสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

• คุณปริญญา ยมะสมิต

• คุณชัยรัตน์ อมาตยกุล

• ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์

• ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย

• ดร.ธเนศ วีระศิริ

• ดร.การุญ  จันทรางศุ

• คุณมณฑล สุดประเสริฐ

• คุณสืบศักดิ์ พรหมบุญ

• คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล


คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

น.อ.รศ.ดร.ธนากร พีระพันธุ์

นายกสมาคม

การศึกษา

Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA

M.Eng. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA

B.Sc (1st Class Honor), Virginia Military Institute, Lexington, Virginia, USA

ที่ทำงาน

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยที่สนใจ : คอนกรีตปูมวลรวม, คอนกรีตสำหรับสนามบิน, คอนกรีตและเฟอร์โรซีเมนต์สำหรับงานทางการทหาร, มอร์ตาร์, คอนกรีตพิเศษ, นิติวิศวกรรมศาสตร์

คุณอนุชิต  เจริญศุภกุล

คุณอนุชิต เจริญศุภกุล

อุปนายก ฝ่ายวิชาชีพ

การศึกษา

ปริญญาโท : วศบ.วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอิลลินอย สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี : วศบ.วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน

บริษัท สยามอรุณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ตำแหน่ง

วิศวกรที่ปรึกษา

งานวิจัยที่สนใจ

การเสริมเหล็กที่เพียงพอในโครงสร้างคอนกรีต

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

ผศ.ดร.ชูชัย สุจิวรกุล

อุปนายก ฝ่ายวิชาการ

การศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมิชิแกน, แอนอาร์เบอร์

ที่ทำงาน

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี

ตำแหน่ง

อาจารย์

งานวิจัยที่สนใจ

คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตหล่อสำเร็จ กลศาสตร์วิศวกรรม คอนกรีตเสริมเส้นใย การศึกษาทางวิศวกรรม

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์	มกระธัช

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

เลขาธิการ

การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยด้านคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีต และวัสดุ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

คุณบุญรอด คุปติทัฬหิ

เหรัญญิก

การศึกษา

xxxxxx

ที่ทำงาน

xxxxxxx

ตำแหน่ง

xxxxx

งานวิจัยที่สนใจ

xxxxxxx

คุณยุทธ ปณิธานวงศ์

คุณยุทธ ปณิธานวงศ์

ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และ กรรมการอำนวยการ สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

การศึกษา

ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2562

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ สิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2554

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ. 2546

ที่ทำงาน

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ตำแหน่ง

CPAC Solution Business Director

งานวิจัยที่สนใจ

xxxxxxx

น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

น.อ.ณัชฐ์ ลิ้มสุวรรณ์

นายทะเบียน

การศึกษา

xxxxxxx

ที่ทำงาน

กองทัพไทย

ตำแหน่ง

xxxxxxx

งานวิจัยที่สนใจ

xxxxxxx

คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

คุณสรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

กรรมการกลาง

การศึกษา

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ม โยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน)

ที่ทำงาน

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ตำแหน่ง

Sales Manager – Admixture Systems, Construction Chemicals

งานวิจัยที่สนใจ

ดร.นนท์พัฒน	นิมิตยงสกุล

ดร.นนท์พัฒน นิมิตยงสกุล

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

การศึกษา

ปริญญาเอก Oragon State University

ปริญญาโท University of California, Berkeley

ปริญญาตรี University of California, Berkeley

ที่ทำงาน

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการ

งานวิจัยที่สนใจ

คอนกรีตและปูนซีเมนต์

คุณรัฐธนินท์ พฤกษ์สุวรรณ

คุณรัฐธนินท์ พฤกษ์สุวรรณ

กรรมการกลาง

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด

ตำแหน่ง

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย โครงการขนาดใหญ่

งานวิจัยที่สนใจ

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

คุณสุวัฒชัย ภูวพัฒนชาติ

กรรมการกลาง

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณทิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย รังสิต

ที่ทำงาน

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายขาย อุตสาหกรรม คอนกรีต

งานวิจัยที่สนใจ

น้ำยาผสมคอนกรีต และ งานคอนกรีต

ผศ.ดร.ประวีณ	ชมปรีดา

ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาโครงสร้างฯ

การศึกษา

Ph.D. (Structural Engineering), University of Michigan, Ann Arbor.

M.S. (Civil Engineering), Texas A&M University, College Station, USA.

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ทำงาน

บริษัท เค ซี เอส แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด

ตำแหน่ง

วิศวกรที่ปรึกษา

งานวิจัยที่สนใจ

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบอาคารสูง การคืบและการหดตัวของคอนกรีต วัสดุคอมโพสิตเสริมเส้นใย

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

การศึกษา

Doctor of Philosophy in Engineering (International Program), Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University

Master of Engineering (Structural Engineering), Asian Institute of Technology

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม อันดับ 1, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ทำงาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยที่สนใจ

วิศวกรรมคอนกรีต, วิศวกรรมสะพาน, วิศวกรรมแผ่นดินไหว และวิศวกรรมฟื้นฟูสภาพ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

ประธานกรรมการวิชาการ สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

การศึกษา

Eng. (International Development Engineering) Tokyo Institute of Technology

Eng. (Civil Engineering) Tokyo Institute of Technology

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

งานวิจัยที่สนใจ

การกัดกร่อนเหล็กเสริมในคอนกรีต การซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอนกรีต การตรวจสอบและการประเมินโครงสร้างคอนกรีต

คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

ที่ปรึกษาสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

• รศ.ดร. พิชัย  นิมิตยงสกุล

• ศ.ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

• น.อ.รศ.ดร. ธนากร  พีระพันธุ์

• ศ.ดร. สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

• คุณ สุรพล  พฤกษานุกูล

• รศ.ดร. สมิตร  ส่งพิริยะกิจ

• คุณ บุญรอด  คุปติทัฬหิ   

• น.อ. ณัชฐ์  ลิ้มสุวรรณ์  


ประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

• ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์  จ้อยกลัด


รองประธานกรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

•  คุณ จีรภัทร์  เตชะกุลชัยนันต์


กรรมการวิชาการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

•  ผศ.ดร. กริสน์  ชัยมูล

•  รศ.ดร. กิตติภูมิ  รอดสิน

•  ดร. จักรพันธ์ วงษ์พา

•  รศ.ดร. ชยานนท์  หรรษภิญโญ

•  รศ.ดร. ณัฐพงศ์  ดำรงวิริยะนุภาพ

•  ผศ.ดร. ณัฐพงศ์  มกระธัช

•  ดร. ทนงศักดิ์  อิ่มใจ

•  รศ.ดร. ทวีชัย  สำราญวานิช

•  ดร. นนท์พัฒน  นิมิตยงสกุล

•  คุณ นรินทร์  สายันต์วิสุทธิคาม

•  รศ.ดร. บวร  อิศรางกูร ณ อยุธยา

•  รศ.ดร. ปิติศานต์  กร้ำมาตร

•  ผศ.ดร. พงษ์ธร  จุฬพันธ์ทอง

•  ดร. พงษ์ศักดิ์  วิวัฒน์โรจนกุล

•  รศ.ดร. มาโนช  สรรพกิจทิพากร

•  คุณ รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา

•  ผศ.ดร. วัจน์วงค์  กรีพละ

•  รศ.ดร. วิเชียร  ชาลี

•  รศ.ดร. วิทิต  ปานสุข

•  รศ.ดร. วีรชาติ  ตั้งจิรภัทร

•  คุณ ศุภกร  เมาลีกุล

•  คุณ เศกสรรค์  ชูทับทิม

•  คุณ สรรกมล  คงสวัสดิ์วรกุล

•  คุณ สุรชัย  สุทธิธรรมมา

•  คุณ สุวัฒชัย  ภูวพัฒนชาติ

•  ดร. อนุวัฒน์  อรรถไชยวุฒิ

•  คุณ อรัญ  ทวีคูณพูนทรัพย์

•  คุณ อ้อมใจ  ปิ่ณฑะแพทย์


เลขาธิการสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

•  คุณ ชโนดม  รัตนโชติเมธา


กรรมการวิชาการสมทบสาขาคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

•  คุณ เฉลิมวุฒิ  สงวนญาติ


คณะกรรมการวิชาการกลุ่มปูนมอร์ต้าสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

กรรมการวิชาการกลุ่มปูนมอร์ต้าสาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง

• ศ.ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

• นอ.รศ.ดร. ธนากร พีระพันธุ์

• ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

• Mr. Parag Patil

• คุณ ขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์

• คุณ คมกฤช สุทธิไวยกิจ

• คุณ เฉลิมวุฒิ สงวนญาติ

• คุณ ดวงกมล ปัญญามีเสมอ

• คุณ นัทธมน กุลจารุสิโรดม

• คุณ นิพนธ์ รุจนพิชญ์

• คุณ บัณฑิต ธุวดารากุล

• คุณ มยุรี ทั่งวัฒโนทัย

• คุณ รัฐพร ระนองธานี

• ดร. วันเฉลิม ชโลธร

• คุณ วิมลศรี รัตนะคูณชัย

• คุณ ศันสนีย์ ดำรงกิตติกุล

• คุณ สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย

• คุณ สุทิพย์ ปัญญารัตนชัย

• คุณ สุวิชา พารักษา


คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาโครงสร้าง

ที่ปรึกษาสาขาโครงสร้าง

•  ศ. อรุณ  ชัยเสรี

•  ศ.ดร. เอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ

•  ดร. ณรงค์  ทัศนนิพันธ์

•  คุณ อนุชิต  เจริญศุภกุล

•  รศ.ดร. สถาพร  โภคา

•  ดร.  เสถียร  เจริญเหรียญ

•  Mr. Gan  Cheng Chian

•  ผศ.ดร. ชูชัย  สุจิวรกุล


ประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง

•  ผศ.ดร. ประวีณ  ชมปรีดา


รองประธานกรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง

•  ดร. วรศักดิ์  จักราปิยะนันท์


กรรมการวิชาการสาขาโครงสร้าง

•  ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย

•  คุณ คมกฤช  สุทธิไวยกิจ

•  คุณ จำรัส  คงศิริ

•  คุณ ธนบดี  หฤทัยถาวร

•  ดร. ธิดารัตน์  จิระวัฒนาสมกุล

•  ผศ. นัฐวุฒิ  ทิพย์โยธา

•  คุณ ปรีดี  งามสันติกุล

•  ดร. ปั้นเจตน์  ธรรมรักษ์

•  คุณ วิเชียร แก้วคำปา

•  ผศ.ดร. วิทิต  ปานสุข

•  ผศ.ดร. วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์

•  รศ.ดร.  สุทัศน์  ลีลาทวีวัฒน์

•  คุณ สุเมธ  เกียรติเมธา

•  ดร. สุรชัย  อำนวยพรเลิศ


กรรมการวิชาการสมทบสาขาโครงสร้าง

•  คุณ กมล  สิงห์โตแก้ว

•  ดร. นิพนธ์  จงพิทักษ์ศีล

•  ผศ.ดร. ปนัสย์ชัย  เชษฐ์โชติศักดิ์

•  ดร. มนเทียร  เสร็จกิจ

•  คุณ วรนาท  แช่มสุวรรณ

•  รศ.ดร. สิทธิชัย  แสงอาทิตย์

•  รศ.ดร.  สุนิติ  สุภาพ

•  คุณ  ศิริชัย  วรรณบูรณ์

•  ดร. อัศวิน  วาณิชย์ก่อกุล


คณะกรรมการวิชาการและกรรมการสมทบ สาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

ที่ปรึกษาสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

•  รศ.ดร. พิชัย  นิมิตยงสกุล

•  ศ.ดร. สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล

•  ดร. ธเนศ  วีระศิริ

•  รศ.ดร. สุวิมล  สัจจวาณิชย์

•  รศ.ดร.  บุญไชย  สถิตมั่นในธรรม


ประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

•  รศ.ดร. วันชัย  ยอดสุดใจ


รองประธานกรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

•  คุณ มนตรี  เชื้อคล้อยวรรณา


กรรมการวิชาการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

•  คุณ กีรติ  นิติโชติ

•  ผศ.ดร. ชยานนท์  หรรษภิญโญ

•  คุณ ชาตรี  พานิชอุดม

•  คุณ ณรเดช  ทักขพาณิชย์

•  คุณ ณัฐมนต์  กัมปนานนท์

•  ดร. ณัฐวัฒน์  จุฑารัตน์

•  คุณ ธนวรรธน์  มาประจง

•  คุณ ธรรมชาติ  กุลประภา

•  ผศ.ดร. ธัชวีร์  ลีละวัฒน์

•  คุณ นนทฉัตร  กุลประภา

•  ดร. นรินทร์  เผ่าวณิช

•  ดร. นันทวัฒน์  ขมหวาน

•  ผศ.ดร. ปิติวัฒน์  วัฒนชัย

•  ดร. พุทธิพงศ์  หะลีห์รัตนวัฒนา

•  ดร. ฟองจันทร์  จิราสิต

•  ผศ.ดร. ภัควัฒน์  แสนเจริญ

•  ดร. เมธี  เชี่ยววณิชย์กร

•  คุณ ยุทธ  ปณิธานวงศ์

•  ผศ.ดร. รักติพงษ์  สหมิตรมงคล

•  คุณ ศุภสิทธิ์  ศิริศักดิ์

•  คุณ สดสวย  สุจริตธรรมกุล

•  ดร. สนธยา  ทองอรุณศรี

•  คุณ สมหมาย  คำมีวงษ์

•  ผศ.ดร.  สรัณกร  เหมะวิบูลย์


กรรมการวิชาการและเลขานุการสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

• ดร. จักรพันธ์  เทือกต๊ะ


กรรมการวิชาการสมทบสาขาบำรุงรักษาซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีต

•  รศ.ดร. ทวิช  พูลเงิน


คณะกรรมการวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรรมการวิชาการฝ่ายประชาสัมพันธ์

• ดร. ยุทธ ปณิธานวงศ์

• ผศ.ดร. ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

• คุณ สรรกมล คงสวัสดิ์วรกุล

• คุณ ณรงค์ วงษ์เกษม

• คุณ วีระพัฒน์ พรประสาทผล

• คุณ จีรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์

• คุณ อุมาพร มหาแก้ว


เลขานุการสมาคมฯ

• คุณ อุมาพร มหาแก้ว


 

ผู้สนับสนุนสมาคม

 
01 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
02 บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน)
03 บริษัท ซายน์เป็ค มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
04 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
05 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
07 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด(มหาชน)
08 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
09 บริษัท ซอยล์ เทสติ้ง สยาม จำกัด
10 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท ฤทธา จำกัด
12 ศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 DENKA INFRASTRUTURE TECHNOLOGIES PTE. LTD.
14 บริษัท เกสเทค โซลูชั่นส์ จำกัด
15 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล(ประเทศไทย) จำกัด
16 บริษัท เค บล็อก เทคโนโลยี จำกัด
17 บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
18 บริษัท จีอาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด
19 บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
20 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
21 บริษัท เทคอีควิปเมนท์ จำกัด
22 บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
23 บริษัท เอส.ซี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด
25 บริษัท จีซีพี แอพพลายด์ เทคโนโลยีส์ โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
26 Elkem Silicon Materials S.E.A
27 การประปานครหลวง
28 บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
29 บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด
30 บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
34 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
37 มหาวิทยาลัยบูรพา
38 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์